ورود به سیستم

قرعه کشی ویژه

اعضای خوش حساب

ثبت پرداخت

اقساط و پس انداز ها

ثبت تقاضای وام

بصورت آنلاین

اطلاع از موجودی

و گزارش پرداخت ها
اساسنامه صندوق قرض الحسنه اتحاد

صندوق قرض الحسنه فامیلی اتحادیک انجمن مالی است که به درخواست تعدادی اعضا اولیه تاسیس گردیده است.هدف ازتاسیس این صندوق ایجاد حس تعاون وهمیاری بین افرا دفامیل ورفع گرفتاری های مادی درحدامکان وسرمایه گزاری درکارهای انتفاعی به نفع اعضا میباشد.این صندوق دارای اساسنامه جامع وکامل میباشدکه پیوسته راهنماوهدایتگر ان میباشد ودارای شش فصل است که چکیده ان بدین شرح میباشد: فصل اول: <<"عضویت" >> هرشخص حقیقی ازاعضا فامیل که فرم عضویت راپرکرده باشدمیتواندبه عضویت صندوق دراید.ومیتواندبه میزان مشخص سهام اختیارکند.میزان سهام10000ریال ومقداروام100برابرمیزان سهام میباشد.شخص وامگیرنده میبایست جهت اخذ وام نیم مبلغ درخواستی درحساب سپرده موجودی داشته باشد&چنانچه توانائی پرداخت این مبلغ را نداشته باشد صندوق میتواند بادریافت 15%نقدی و35%به متقاضی وام افتتاح حساب پرداخت نماید.اعضاجدید نمی توانند بیش از 100سهم اختیارنمایند.همچنین اعضا میتوانند سالانه ویادرپایان پرداخت اقساط وام به میزان20%سهام قبلی اضافه سهام نمایند... فصل دوم: <<"ارکان صندوق" >>که عبارتندازمجمع عمومی-هیئت امنا-هیئت مدیره وبازرسان صندوق/کلیه اموراجرائی وهدایت صندوق توسط هیئت مدیره انجام میگیرد که هردوسال توسط هیئت امناوباانتخابات جدید قابل تغییر میباشد ...فصل سوم:<< "سرمایه">> که به طریق زیر تامین میشود.1-دریافت حق عضویت.2-دریافت کارمزد ازاعضا اخراجی ویامستعفی.3-دریافت مبلغ تعویض دفترچه خارج از وقت مقرر.4-دریافت مبلغ 3%اهدائی از مبلغ کل وام.5-منافع ودرامدهای شرعی که ازمعاملا ت تجاری وبانکی بدست میاید.... فصل چهارم: <<"وامها" >>که شامل وامهای عادی-افتتاح حساب-ازدواجی-اضطراری-دانشجوئی-ضروری-خوداشتغالی وکمک هزینه ازدواج وکمک هزینه دانشجوئی میباشد... فصل پنجم: <<"جوائز">> به منظورتشویق اعضابه خوش حسابی به کسانی که درطول یکسال اقساط وسهام خودرابه موقع پرداخت نمایند باقرعه کشی.وهمچنین به اعضا هیئت امنا که درطول جلسات غیبت نداشته باشند بنابه شرایط صندوق وبه تشخیص هیئت مدیره به رسم یادبود هدیه ای تقدیم میگردد... فصل ششم: "<<انحلال صندوق">> درصورتیکه هریک از موارد زیرحاصل گرددهیئت مدیره موظف است ظرف مدت15روزاعضارابرای حضوردر مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند تا نسبت به انحلال ویا ابقاصندوق تصمیم گیری نمایند.1-نیمی ازاعضا تقاضای انحلال نمایند.2-درصورتیکه هیئت مدیره نتواندازمحل وصولهای ماهیانه وام اعضارا پرداخت نماید.....این چکیده ای ازاساسنامه است .متن کامل اساسنامه شامل56ماده و28 تبصره میباشد که اعضا میبایستی قبل از عضو شدن انرا کاملا مطالعه نمایند چراکه انجام ان برای کلیه اعضا لازم الاجرا میباشد.(لینک کامل بصورتpdfوبرای اعضا قابل دانلود میباشد)