ورود به سیستم

قرعه کشی ویژه

اعضای خوش حساب

ثبت پرداخت

اقساط و پس انداز ها

ثبت تقاضای وام

بصورت آنلاین

اطلاع از موجودی

و گزارش پرداخت ها
فرم درخواست عضویت
/ /
شرایط و ضوابط
شرایط و ضوابط عضویت درصندوق/بسمه تعالی :اینجانب باعلم واطلاع کامل ازکلیه قوانین ومقررات ومطالعه کامل اساسنامه ضمن رعایت واحترام به حقوق ومنافع صندوق وسایر اعضا متعهد میشوم که اقساط ودیون خودرابه همراه سپرده ماهیانه دروقت تعیین شده پرداخت نمایم.وکلیه مصوبات قوانین این صندوق رابرخود وسایراعضا خانواده خودلازم الاجرامیدانم. همچنین رعایت نظم وشئونات اخلاقی واسلامی راکه منطبق باقوانین این صندوق میباشد سرلوحه اعمال ورفتارخویش قراردهم., وپیوسته میکوشم تادرجهت رشد وشکوفائی وپیشرفت صندوق عضوی تاثیر گزاروشایسته باشم. چنانچه درپرداخت اقساط ودیون خودکوتاهی ویا احمال ورزم صندوق میتواند طبق مقررات وقوانین صندوق بااینجانب رفتارنماید.<< شرایط >> عضو جدیدمیتواند 1 الی100سهم (باتشخیص هیات مدیره مبنی بر توان پرداخت)اختیارنماید که میزان وام100برابرسهام میباشدومیزان هرسهم 10000ریال میباشد.شخص متقاضی میبایست 50%مبلغ وام موجودی سپرده داشته باشد که میتواندباپرداخت 15%نقد 35% ازوام افتتاح استفاده نماید.به ازاي هرسهم3000 ریال کارمزد(حق عضویت )دریافت میگردد.....(مابقی دراساسنامه)